ComeuntoChrist.org Pandaigdigan

Ano ang itinuturo ng Mormonismo hinggil sa binyag?

Opisyal na Sagot

“Naniniwala kami na sa pamamagitan ng Pagbabayad-sala ni Cristo, ang buong sangkatauhan ay maaaring maligtas, sa pamamagitan ng pagsunod sa mga batas at ordenansa ng Ebanghelyo” (Mga Saligan ng Pananampalataya 1:3). Ang binyag sa tubig ay isang ordenansang mahalaga sa ating kaligtasan. Sa pagpapabinyag, ipinapakita natin sa Diyos na handa tayong sumunod sa Kanyang mga utos. Ipinakita sa atin ni Jesus ang halimbawa sa pamamagitan ng pagpapabinyag, kahit wala Siyang kasalanan (tingnan sa Mosias 18:8-10). Inihayag ng Tagapagligtas kay Propetang Joseph Smith ang tamang paraan ng pagbibinyag, na nililinaw na ang ordenansa ay kailangang isagawa ng isang taong may awtoridad ng priesthood at isagawa ito sa pamamagitan ng paglulubog sa tubig (tingnan sa Doktrina at mga Tipan 20:72-74).

Ang paglulubog ay simbolo ng kamatayan ng makasalanang buhay ng isang tao at muling pagsilang sa espirituwal na buhay, na inilaan sa paglilingkod sa Diyos at sa Kanyang mga anak. Simbolo rin ito ng kamatayan at pagkabuhay na mag-uli. (Tingnan sa Mga Taga-Roma 6:3-6) Ang maliliit na bata ay tinutubos ng awa ni Jesucristo. Sila ay “buhay kay Cristo” at hindi maaaring magkasala. Hindi sila kailangang binyagan hangga’t hindi nila nauunawaan ang kaibhan ng tama at mali. Inihayag ng Panginoon na ang mga bata ay dapat binyagan sa edad na walong taon. (Tingnan sa Aklat ni Mormon, Moroni 8:8-24; Doktrina at mga Tipan 29:46-47, 68:27)