ComeuntoChrist.org Pandaigdigan

Bakit nagbibinyag ang mga Mormon para sa mga patay?

Opisyal na Sagot

Si Jesus mismo, bagama’t walang sala, ay nabinyagan upang ganapin ang lahat ng katuwiran at ipakita ang paraan sa buong sangkatauhan (tingnan sa Mateo 3:13-17; 2 Nephi 31:5-12). Kaya nga, mahalaga ang binyag para maligtas sa kaharian ng Diyos. Natutuhan natin sa Bagong Tipan na ang mga pagbibinyag para sa mga patay ay isinagawa noong panahon ni Apostol Pablo (tingnan sa I Mga Taga Corinto 15:29). Ang gawaing ito ay ipinanumbalik nang itatag ang Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw. Unang itinuro ni Propetang Joseph Smith ang ordenansa ng pagbibinyag para sa mga patay nang magsalita sa isang libing noong Agosto 1840. Marami siyang binasa mula sa I Mga Taga-Corinto 15, kabilang na ang talata 29, at ipinahayag na tutulutan ng Panginoon na mabinyagan ang mga miyembro ng Simbahan alang-alang sa kanilang mga kaibigan at kamag-anak na pumanaw na. Sinabi niya sa kanila na “binuo ang plano ng kaligtasan upang iligtas ang lahat ng handang sumunod sa mga hinihingi ng batas ng Diyos” (Journal History of the Church, 15 Ago. 1840).

Dahil lahat ng nabuhay sa mundo ay hindi nagkaroon ng pagkakataong mabinyagan ng wastong awtoridad habang narito sa mundo, ang mga binyag ay maaaring isagawa sa pamamagitan ng proxy, ibig sabihin maaaring binyagan ang isang buhay na tao alang-alang sa isang pumanaw. Ang mga pagbibinyag para sa mga patay ay isinasagawa ng mga miyembro ng Simbahan sa mga templo sa iba’t ibang dako ng mundo. Paminsan-minsan ay nag-iisip ang mga tao kung nagagambala ba ang mga labi ng pumanaw sa gawaing ito kahit paano; hindi totoo iyan. Pangalan lamang ng pumanaw ang ginagamit ng taong kumakatawan bilang proxy. Para hindi magkadoble-doble, ang Simbahan ay nagtatago ng talaan ng mga pumanaw na nabinyagan na. Inakala ng ilan na kapag nagbibinyag para sa mga patay ay idinaragdag ang mga pangalan ng mga pumanaw sa mga membership record ng Simbahan. Hindi totoo iyan.