ComeuntoChrist.org Pandaigdigan

Bakit nagsasagawa ng mga proxy baptism ang mga Mormon sa kanilang mga templo?

Opisyal na Sagot

Itinuro ni Jesucristo na ang binyag ay mahalaga sa kaligtasan ng lahat ng nabuhay sa lupa (tingnan sa Juan 3:5). Gayunman, maraming taong namatay nang hindi nabibinyagan. Ang iba ay nabinyagan nang walang wastong awtoridad. Dahil ang Diyos ay maawain, naghanda Siya ng paraan para matanggap ng lahat ng tao ang mga pagpapala ng binyag. Sa pagsasagawa ng mga proxy baptism para sa mga patay, ibinibigay ng mga miyembro ng Simbahan ang mga pagpapalang ito sa pumanaw nilang mga ninuno. Sa gayon ay mapipili ng mga taong ito na tanggapin o tanggihan sa kabilang-buhay ang nagawa alang-alang sa kanila.