ComeuntoChrist.org Pandaigdigan

Ano ang paniniwala ng mga Mormon tungkol sa “buhay na walang hanggan?”

Opisyal na Sagot

Ang langit ang lugar na tinitirhan ng Diyos at ang magiging tahanan ng mga sumusunod sa kalooban ng Diyos at sa mga turo ni Jesucristo. Ang inaasam ng ating Ama sa Langit at ni Jesucristo at ang layunin ng buhay sa mundong ito ay ang turuan at ihanda tayo upang makapiling natin nang walang hanggan, kasama ng ating pamilya, ang Ama sa Langit at si Jesucristo.

Matapos tayong mabuhay na mag-uli tayo ay hahatulan at gagantimpalaan sa mga bagay na nagawa natin sa buhay na ito (tingnan sa Apocalipsis 20:12,13).

Itinuro ni Jesucristo sa Kanyang mga Apostol na sa bahay ng Kanyang Ama ay “maraming tahanan” (Juan 14:2). Sabik ang ating mapagmahal na Ama sa Langit na gantimpalaan ang lahat ng Kanyang anak alinsunod sa pagsunod nila sa Kanyang mga utos at kahandaan nilang sundin ang Tagapagligtas.

Yaong mga gumagawa ng mga bagay na ito at karapat-dapat na bumalik sa kinaroroonan ng Diyos at ni Cristo ay nagiging “mga tagapagmana sa Dios, at mga kasamang tagapagmana ni Cristo” (Mga Taga Roma 8:17) ng lahat ng mayroon ang Ama. Babalik sila sa piling ng Ama sa Langit at kasama ang kanilang pamilya sa Kanyang walang-hanggang kaluwalhatian.

Yaong mga magpapasiyang hindi sundin ang ating Ama sa Langit at si Jesucristo ay gagantimpalaan alinsunod sa nagawa nila sa buhay na ito, ngunit hindi nila matatamasa ang kaluwalhatiang mabuhay sa piling ng Diyos.