ComeuntoChrist.org Pandaigdigan

Anong mga pagpapala ang matatanggap natin sa pamamagitan ng kaloob na Espiritu Santo?

Opisyal na Sagot

Maaaring pagpalain ng Espiritu Santo ang iyong buhay sa maraming paraan. Nangako si Cristo sa Kanyang mga Apostol na ang Espiritu Santo ang “magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay” (Juan 14:26) at “papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan” (Juan 16:13). Sinabi rin Niya na ang Espiritu Santo “ay siyang magpapatotoo sa akin” (Juan 15:26).

Matutulungan ka rin ng Espiritu Santo. Sa pamamagitan ng inspirasyon ng Espiritu Santo, malalaman at mauunawaan mo ang katotohanan at makagagawa ka ng tama at mabubuting desisyon.

Ang Espiritu Santo ay makapagbibigay ng inspirasyon sa iyong mga iniisip at ideya, babalaan ka, at papanatagin sa mga oras ng kalungkutan.

May mga pagkakataon sa iyong buhay na maaaring nadama mo na ang Kanyang impluwensya. Kasama sa impluwensyang iyan ang “pag[-]ibig, katuwaan, [at] kapayapaan” (Mga Taga Galacia 5:22).]

Halos lahat ay minsan nang nadama ang Espiritu Santo. Ngunit may pagkakaiba sa paminsan-minsang nadaramang impluwensya ng Espiritu Santo at pagtanggap ng kaloob na Espiritu Santo.

Kahit maaaring pansamantalang panatagin ng Espiritu Santo ang isang tao o ihayag nito ang katotohanan sa kanila, ang kaloob na Espiritu Santo ay nakalaan para sa mga yaong nabinyagan at nakumpirma sa Simbahan ni Cristo. Ang kaloob na ito ay ang pribilehiyong matamasa ang palagiang pagsama ng Espiritu Santo kapag sinusunod natin ang mga utos.

Ang kaloob na Espiritu Santo ay ibinibigay kapag nakumpirmang miyembro ng Simbahan ang isang tao matapos mabinyagan ng isang taong may awtoridad ng priesthood mula sa Diyos. Ibinibigay ito ng taong may awtoridad na magpapatong ng kanilang mga kamay sa ulo ng taong nabinyagan at magbabasbas sa kanila upang matanggap ang Espiritu Santo (Mga Gawa 8:14-18). Matanggap man natin o hindi ang dakilang kaloob na ito ay depende sa pagsunod natin sa mga utos ng Diyos.