ComeuntoChrist.org Pandaigdigan

Saan ginagamit ang mga Templo ng mga Mormon?

Opisyal na Sagot

Ang mga templo ay mga bahay ng Panginoon, ang pinakasagradong gusali sa mundo.

Noong araw, iniutos ng Panginoon kay Solomon na magtayo ng templo (I Mga Cronica 28:1-6). Ang templong ito ay isang lugar kung saan makatatahan ang Diyos, isang lugar ng panalangin, lugar ng pagsasakripisyo at lugar kung saan mahalaga ang alituntunin at tipan ng sakripisyo sa pagsamba.

Noong panahon ng Panunumbalik, iniutos ng Panginoon kay Joseph Smith na muling magtayo ng mga templo sa lupa. Gaya ng mga sinaunang templo, ang mga templo ngayon ay mga sagradong lugar din kung saan makatatahan ang Diyos; mga lugar ito ng panalangin at, bagama’t hindi na tayo nag-aalay ng sakripisyong hayop dahil inalis na iyon nang si Jesucristo ay maging Walang-hanggang Sakripisyo para sa ating mga kasalanan, ang alituntunin at tipan ng sakripisyo ay mahalaga sa ating pagsamba sa templo.

Sa mga templo, nakikibahagi ang mga miyembro ng Simbahan sa mga ordenansang nilayon na bigkisin ang mga pamilya magpakailanman at tulungan silang makabalik sa Diyos.

Sa templo, ang mga miyembro ay:

  • Natututo ng mga walang-hanggang katotohanan.
  • Tumatanggap ng mga sagradong ordenansa, kabilang na yaong mga nagbibigkis sa mag-asawa magpasawalang-hanggan, gayundin sa mga anak at mga magulang (Malakias 4:5-6).
  • Naglalaan ng mga ordenansang tulad ng binyag para sa mga namatay nang walang pagkakataong matanggap ang ebanghelyo ni Jesucristo. (I Mga Taga Corinto 15:29); I Ni Pedro 4:6)