ComeuntoChrist.org Pandaigdigan

Paano natin mapipigil ang paglaganap at impluwensya ng pornograpiya?

Opisyal na Sagot

Sinabi ni Gordon B. Hinckley, dating Pangulo ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw: “Ang pagbalik sa mga turo ng Diyos ay mas maraming magagawa kaysa lahat ng iba pa para manatili sa tamang landas ang ating pamahalaan habang patungo ito sa ikatlong siglo bilang isang bansa. Narito ang pinakamainam nating sagot sa mga kaguluhan. Narito ang sagot sa mga kasamaan ng pornograpiya…” (Teachings of Gordon B. Hinckley, p. 18)

Patungkol sa responsibilidad sa publiko ng mga laban sa pornograpiya, sinabi rin ni Pangulong Hinckley: “Ang pagkakaroon ng opinyon ng publiko ay nagsisimula sa iilang masisigasig na tinig. Hindi ko imumungkahing sumigaw kayo o iwasiwas ang mga kamao at takutin ang mga mambabatas. Ngunit naniniwala ako na dapat nating ipahayag nang masigasig at taimtim at positibo ang ating mga paniniwala sa mga taong binigyan ng mabigat na responsibilidad na gawin at ipatupad ang ating mga batas. Ang malungkot na katotohanan ay na ang kakaunting humihiling ng higit na kaluwagan, na nagbebenta at gumagamit ng pornograpiya, na naghihikayat at nabubuhay sa kasamaang ito ay ipinaririnig ang kanilang tinig hanggang sa maniwala ang mga mambabatas na ang kanilang sinasabi ay kagustuhan ng nakararami. Malamang na hindi natin makuha ang hindi natin ipinaririnig at hinihingi. Iparinig natin ang ating mga tinig. Sana’y hindi ito mga tinig na sumisigaw at nagpapagalit, kundi tinig na may matibay na paninidigan nang sa gayo’y malalaman ng mga kausap natin ang katatagan ng ating damdamin at katapatan ng ating pagsisikap.” (Teachings of Gordon B. Hinckley, p. 130)