ComeuntoChrist.org Pandaigdigan

Bakit walang priesthood ang kababaihan sa Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw? Paano namumuno ang mga babaeng Mormon sa Simbahan?

Opisyal na Sagot

Sinabi ni Gordon B. Hinckley, dating Pangulo ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw:

“Walang priesthood ang kababaihan dahil iyon ang gusto ng Panginoon. Bahagi iyan ng Kanyang programa. Napakahalaga ng kababaihan sa Simbahang ito. May mga katungkulan sa priesthood ang kalalakihan ng Simbahan. Ngunit napakahalaga ng katungkulan ng kababaihan sa Simbahang ito. May sarili silang organisasyon. Pinasimulan iyon ni Propetang Joseph Smith noong 1842, na tinatawag na Relief Society, dahil ang pangunahing layunin nito ay magbigay ng tulong sa mga nangangailangan. Ito na, sa palagay ko, ang pinakamalaking organisasyon ng kababaihan sa mundo… May sarili silang mga katungkulan, sarili nilang panguluhan, sarili nilang lupon. Umaabot ito sa pinakamaliit na unit ng Simbahan sa lahat ng dako ng mundo…

“Taglay ng kalalakihan ang priesthood, oo. Ngunit katuwang ko ang aking asawa. Sa Simbahang ito ang lalaki ay hindi lumalakad kailanman sa unahan ng kanyang asawa ni sa likuran kundi sa kanyang tabi. Magkapantay sila sa buhay na ito sa isang malaking gawain.”