ComeuntoChrist.org Pandaigdigan

Bakit napakahalaga ng pamilya sa mga Mormon?

Opisyal na Sagot

Ang ating pamilya ay naglalaan ng lugar sa maraming pag-unlad na nararanasan natin sa buhay.

Sa aming mga pamilya kami ay nagmamahal, naglilingkod, nagtuturo, at natututo sa isa’t isa. Kahati namin sila sa aming kagalakan at kalungkutan. Maaaring magdulot ng mahihirap na pagsubok ang mga kapamilya, ngunit nagdudulot din sila ng lakas sa amin at ng ilan sa aming pinakamalalaking kaligayahan.

Ang pamilya ang sentro sa plano ng Diyos para sa Kanyang mga anak. Ito rin ang pinakamahalagang bahagi ng lipunan at siyang daan para maipadala ang mga bata sa mundo kung saan maaari silang mahalin, paglaanan, at turuan ng katotohanan at kabutihan (tingnan sa “Ang Mag-anak: Isang Pagpapahayag sa Mundo”).

Bagama’t hindi natin mapipili ang mga kundisyon ng ating pagsilang, mapipili natin sa bawat araw na gawing mas matatag at masaya ang ating pamilya. Posibleng makabalik ang mga tao sa kinaroroonan ng Diyos at magkasama-sama nang walang hanggan ang mga pamilya.