ComeuntoChrist.org Pandaigdigan

Paano ko mahahanap ang taong makakausap ko, nang harapan, tungkol sa relihiyong Mormon?

Opisyal na Sagot

Salamat sa interes mong matuto pa tungkol sa Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw. Inaanyayahan ka namin na:

Kausapin ang isang miyembro ng Simbahan.
Sumama sa amin sa pagsamba.

Ang mga miyembro ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw ay naninirahan sa iba’t ibang panig ng mundo. Handa silang ibahagi ang kanilang damdamin at paniniwala sa mga taong interesado. Kung may kakilala ka o makikilang mga miyembro ng Simbahan, inaanyayahan ka namin na ipaalam sa kanila na may natutuhan ka na sa Internet site na ito at talakayin ang iyong mga tanong sa kanila.

Kung wala kang kakilalang miyembro ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw, inaanyayahan ka namin na makipag-usap sa mga kinatawan ng Simbahan upang matuto pa tungkol sa impormasyong nakita mo sa site na ito. Tumawag lamang sa 1-888-537-6600 (sa US at Canada lamang) o gamitin ang sumusunod na form upang magpa-iskedyul sa mga kinatawang ito na bisitahin ka sa bahay at ibahagi sa iyo ang ilan sa mga turo ni Cristo na sumasagot sa mga tanong sa buhay at nakatulong sa mga tao na matamo ang higit na kaligayahan.