ComeuntoChrist.org Pandaigdigan

Bakit mayroon kayong 12 Apostol? Sila lamang ay tinawag para sa panahon ni Jesucristo, hindi para palitan ng mga bagong apostol.

Opisyal na Sagot

Maliwanag sa Bagong Tipan na matapos tawagin ni Jesus ang Kanyang 12 apostol, ang grupo o Korum ng 12 ay magpapatuloy mula sa mga kaganapan sa Mga Gawa Kabanata 1 kung saan ang 11 apostol, sa ilalim ng pamamahala ni Pedro, ay pumili kay Matias bilang bagong apostol kapalit ni Judas.

Pinili rin si Pablo, may-akda ng ilang aklat sa Bagong Tipan, bilang apostol. Binigyang-diin ni Pablo na ang simbahan ay itinayo sa saligan ng mga apostol at propeta (Mga Taga Efeso 2:19-20) at inilista ang kanilang mga tungkulin upang “abutin nating lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya (Mga Taga Efeso 4:11-14).
(Tingnan sa Apostol sa Gabay sa mga Banal na Kasulatan)