ComeuntoChrist.org Pandaigdigan

Paano naiiba ang Aklat ni Mormon sa Biblia? Paano nakuha ni Joseph Smith ang “mga laminang ginto” o Aklat ni Mormon?

Opisyal na Sagot

Ang Aklat ni Mormon ay isa pang saksi na si Jesucristo ay talagang nabuhay, na Siya ang Anak ng Diyos noon at ngayon. Naglalaman ito ng mga isinulat ng mga sinaunang propeta. Isa sa kanila, si Lehi, ang nanirahan sa Jerusalem noong mga 600 B.C. Iniutos ng Diyos kay Lehi na pamunuan ang isang maliit na grupo ng mga tao papunta sa kontinente ng Amerika. Doon ay naging isa silang malaking sibilisasyon.

Patuloy na tumawag ng mga propeta ang Diyos mula sa mga taong ito. Ang Aklat ni Mormon ay isang koleksyon ng mga isinulat ng kanilang mga propeta at tagapag-ingat ng mga talaan.

Noong Setyembre 1823, binisita si Joseph Smith ng sugo ng langit na nagngangalang Moroni - ang huli sa mga sinaunang propetang ito na nagtago ng talaan - katulad ng madalas na pagpapakita ng mga anghel sa mga pinuno ng Simbahan sa Bagong Tipan (tingnan lalo na sa aklat na Mga Gawa). Ipinaalam ni Anghel Moroni kay Joseph na may ipagagawa sa kanya ang Diyos. Sinabi ni Moroni kay Joseph na isang talaan ng mga sinaunang mamamayan ng kontinente ng Amerika ang nakabaon sa kalapit na burol at ang talaan ay naglalaman ng kabuuan ng ebanghelyo ni Jesucristo.

Noong Setyembre 1827, natanggap ni Joseph ang talaan, na nakasulat sa maninipis na laminang ginto. Alam na natin ngayon na karaniwan na sa mga tao mula sa panahong iyon ng sinaunang Amerika na magsulat sa mga laminang metal. Isinalin ni Joseph ang aklat sa Ingles sa pamamagitan ng inspirasyon ng Diyos. Ang aklat ay tinawag na Ang Aklat ni Mormon: Isa Pang Tipan ni Jesucristo. Ipinangalan ito kay Mormon, isang sinaunang propeta na siyang nagpaikli sa mga sagradong talaan ng kanyang mga tao.

Ang Aklat ni Mormon ay inilathala noong 1830. Magmula noon napagpala na nito ang buhay ng milyun-milyong tao sa pamamagitan ng makapangyarihang mensahe nito tungkol kay Jesucristo at sa Kanyang ebanghelyo.

Pinatutunayan ng aklat, bilang isa pang tipan ni Cristo, ang katotohanan at pagka-Diyos ni Jesucristo. Alam ng mga propetang ito ang tungkol sa plano ng Ama sa Langit para sa Kanyang mga anak at ang misyon ni Jesucristo. Itinala nila na nagpakita si Cristo, matapos ang Kanyang Pagkabuhay na Mag-uli, sa mga tao sa Amerika, na itinuro sa kanila ang Kanyang ebanghelyo, at inorganisa ang Kanyang Simbahan sa kanila. Ang aklat ay naglalaman ng mga turo ni Jesucristo, na nagpapatotoo sa Kanyang Pagbabayad-sala at Kanyang pagmamahal. Sinusuportahan at pinapatotohanan nito ang Biblia. Ang Biblia ay naglalaman ng mga propesiya tungkol sa mga taong ito sa Amerika (tingnan sa Ezekiel 37:15-17, Isaias 29:18).

Ang Aklat ni Mormon ay nagtatapos sa isang dakilang pangako na yaong magbabasa nito at taimtim na magdarasal tungkol dito ay malalaman sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ito ay totoo (Moroni 10:4).