ComeuntoChrist.org Pandaigdigan

Bakit binibinyagan ng mga Mormon ang mga bagong miyembro nila?

Opisyal na Sagot

Itinuro ni Jesucristo na dapat kaming magbinyag sa pamamagitan ng paglulubog (Marcos 16:16; 3 Nephi 11:21-26). Ipinakita Niya Mismo ang halimbawa sa pamamagitan ng pagpapabinyag upang “[maganap ang] buong katuwiran” (Mateo 3:15).

Binibinyagan kami ng isang taong may awtoridad ng priesthood ng Diyos para sa kapatawaran ng mga kasalanan. (Mga Gawa 2:38, Mga Gawa 22:16). Binibinyagan din kami upang maging mga miyembro ng Simbahan ni Jesucristo, at makapasok sa kaharian ng Diyos (Juan 3:5).

Sa pamamagitan ng ordenansa ng binyag, nangangako kami, na tinatawag na tipan, sa Diyos. Nangangako kaming tanggapin si Cristo, na maging mga disipulo Niya, at sundin ang Kanyang mga utos hanggang sa huling sandali ng aming buhay. Bilang kapalit, nangangako ang ating Ama sa Langit na patatawarin ang aming mga kasalanan at makababalik kami sa Kanyang piling, kung tutuparin namin ang aming mga tipan.