ComeuntoChrist.org Pandaigdigan

Ano ang pinaniniwalaan ng mga Mormon na layunin ng buhay?

Opisyal na Sagot

Naisip mo na ba na may bagay na mas mahalaga pa sa buhay kaysa mabuhay lamang sa araw-araw? Mayroon—napakarami. Ang buhay mo ay may banal na layunin.

Ang iyong Diyos Ama sa Langit ay naghanda ng kagila-gilalas na plano para sa iyong kaligayahan. Kapag nalaman mo na may plano ang Diyos para sa iyo, mas madali nang maunawaan kung bakit narito ka sa mundo. Nais ng Diyos na umunlad at maging katulad Niya ang lahat ng Kanyang anak. Ang panahong ito sa Mundo ay naglalaan ng mga pagkakataon para ikaw ay lumago at umunlad. Ang pagparito ay nagtutulot sa iyo na:

  • Tumanggap ng pisikal na katawan.
  • Gumamit ng kalayaan at matutong pumili sa mabuti o masama.
  • Matuto at magkaroon ng karanasang tutulong sa iyo na maging higit na katulad ng iyong Ama sa Langit.
  • Magkaroon ng pamilya na maaaring maging walang hanggan.

Sa pagsunod sa plano ng ating Ama sa Langit, ikaw—gaya ng lahat ng Kanyang anak—ay maaaring makabalik sa piling Niya at ng iyong mga mahal sa buhay balang-araw. Maaari kayong magkaroon ng higit na kapayapaan sa buhay na ito at walang-hanggang kagalakan sa buhay na darating.