ComeuntoChrist.org Pandaigdigan

Ano ang ginagawa sa ikapung ibinabayad ng mga Mormon?

Opisyal na Sagot

Ang alituntunin ng ikapu, o boluntaryong pagbibigay ng ikasampung porsiyento ng kita ng isang tao sa gawain ng Diyos, ay ginagawa na noon pa mang panahon ng Lumang Tipan. Si Abraham ay nagbayad ng mga ikapu kay Melquisedec (Genesis 14:17-20).

Ang batas ng ikapu ang paraan ng pagpopondo ng Panginoon sa Kanyang Simbahan. Ngayon lahat ng tapat na miyembro ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw ay nagbibigay ng ikasampung porsiyento ng kanilang kita bilang ikapu. Ang mga ikapu ay ginagamit para:

  • Makapagtayo ng mga templo, chapel, at iba pang mga gusali.
  • Makapaglaan ng pondo sa pagpapatakbo ng Simbahan.
  • Mapondohan ang missionary program (Hindi kasama rito ang mga gastusin ng bawat missionary.)
  • Makapaghanda ng mga materyal na ginagamit sa mga klase at organisasyon sa Simbahan.
  • Sa gawain sa templo, family history, at maraming iba pang mahahalagang gawain ng Simbahan.
  • Edukasyon.

Nang ipaalala ng Panginoon sa Kanyang mga tao ang batas na ito sa pamamagitan ng propetang si Malakias sa Lumang Tipan, nangako Siyang pagpalain ang mga handang magbayad ng tapat na ikapu (Malakias 3:10).