ComeuntoChrist.org Pandaigdigan

Bakit iilang Mormon lang ang nakapapasok sa mga templo? May sikreto bang nangyayari sa loob ng mga Mormon Temple? Ano ang nangyayari sa loob ng mga Mormon Temple?

Opisyal na Sagot

Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw ay may mahigit 100 templo sa iba’t ibang dako ng mundo. Maaaring pumunta ang mga bisita sa bakuran ng lahat ng templong ito at dumalo sa mga open house bago ang paglalaan. Gayunman, tanging mga nabinyagang miyembro lamang na karapat-dapat at handa ang pinapapasok sa templo matapos itong ilaan.

Sa mga templo, nakikibahagi ang mga miyembro ng Simbahan sa mga ordenansang nilayon na bigkisin ang mga pamilya magpakailanman at tulungan silang makabalik sa Diyos. Sa templo, ang mga miyembro ay:

  • Natututo ng mga walang-hanggang katotohanan.
  • Tumatanggap ng mga sagradong ordenansa, kabilang na yaong mga nagbibigkis sa mag-asawa magpasawalang-hanggan, gayundin sa mga anak at mga magulang (Malakias 4:5-6).
  • Naglalaan ng mga ordenansang tulad ng binyag para sa mga namatay nang walang pagkakataong matanggap ang ebanghelyo ni Jesucristo. (I Mga Taga Corinto 15:29; I Ni Pedro 4:6)