ComeuntoChrist.org Pandaigdigan

Ano ang “patotoo” na binabanggit ng mga Mormon?

Opisyal na Sagot

Ang patotoo ay isang espirituwal na pagsaksing ibinibigay ng Espiritu Santo sa isang tao. Ang saligan ng patotoo ng isang Mormon ay ang kaalaman na ang Ama sa Langit ay buhay at mahal tayo; na si Jesucristo ay buhay, na Siya ang Anak ng Diyos, at isinagawa Niya ang walang-hanggang Pagbabayad-sala; na si Joseph Smith ay isang propeta, na tinawag ng Diyos upang ipanumbalik ang simbahan ni Jesucristo sa mundo; na tayo ay pinamumunuan ngayon ng isang buhay na propeta; at na Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw ang ipinanumbalik na Simbahan ng Tagapagligtas sa lupa ngayon.