ComeuntoChrist.org Pandaigdigan

Ano ang priesthood?

Opisyal na Sagot

Ang priesthood ay ang karapatang kumilos sa pangalan ng Diyos. Ang awtoridad ng priesthood ding iyon na naroon sa orihinal na Simbahang itinatag ni Jesucristo ay narito rin sa Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw ngayon. Ang Simbahan ay pinamamahalaan at pinamumunuan sa pamamagitan ng awtoridad na ito.

Lahat ng nakahandang lalaking miyembro ng Simbahan ay tumatanggap ng priesthood para tumulong sa pamumuno sa Simbahan at maglingkod sa mga anak ng Ama sa Langit. Ang isang lalaking may priesthood ay maaaring maglingkod sa ilan sa sumusunod na mga paraan:

  • Pamumuno sa mga kongregasyon ng Simbahan
  • Pagsasagawa ng mga ordenansa ng Simbahan, tulad ng binyag
  • Pagbabasbas sa mga maysakit

Inaasahan ng Diyos na tutularan ng mga mayhawak ng sagradong awtoridad na ito ang halimbawa ni Jesucristo at maglilingkod nang may pagmamahal, kahinahunan, at kabaitan.