ComeuntoChrist.org Pandaigdigan

Ang mga Mormon ay naniniwala na si Jesucristo ang kanilang Tagapagligtas. Bakit kailangan natin ang isang Tagapagligtas?

Opisyal na Sagot

Maaari kang mapatawad sa iyong mga kasalanan sa pamamagitan ng Pagbabayad-sala ni Jesucristo kung ikaw ay magsisisi. Dahil alam ng Ama sa Langit na magkakamali tayo kung minsan, naglaan Siya ng paraan para mapatawad tayo sa ating mga kasalanan (Juan 3:16). Naglaan Siya ng isang Tagapagligtas, si Jesucristo, na nagdusa para sa ating mga kasalanan sa Halamanan ng Getsemani at sa krus para kapag taos-puso tayong nagsisi, maaari tayong mapatawad (Aklat ni Mormon, Mosias 4:6).

Kapag taos-puso tayong nagsisisi, tayo ay:

  • Nagtatapat ng kasalanan kapwa sa Diyos at sa sinumang nasaktan dahil sa ating kasalanan. Sa mabibigat na kasalanan, ang pagtatapat ay kailangang gawin sa angkop na lider ng priesthood.
  • Humingi ng tawad sa Diyos at sa kaninumang nasaktan natin.
  • Kapag maaari, ayusin ang pinsalang nagawa natin.
  • Talikuran ang ating mga kasalanan.
  • Sikaping sundin ang mga kautusan.

Ang taos-pusong pagsisisi ay naghahatid ng kapayapaan at kapatawaran. Nangako ang Diyos, “Masdan, siya na nagsisi ng kanyang mga kasalanan, ay siya ring patatawarin, at ako, ang Panginoon, ay hindi na naaalaala ang mga ito” (Doktrina at mga Tipan 58:42).