ComeuntoChrist.org Pandaigdigan

Ano ang paniniwala ng mga Mormon tungkol sa likas na katangian ng Diyos?

Opisyal na Sagot

Ang Diyos ay perpekto, matalino, at makapangyarihan sa lahat; ang namumuno sa sansinukob. Siya rin ay maawain, mabait, at makatarungan. Siya ang ating Ama sa Langit. Nilikha tayo sa Kanyang larawan (Genesis 1:27). Siya ay may katawang kamukha ng sa atin, ngunit ang katawan ng Diyos ay imortal, perpekto, at may kaluwalhatiang hindi maipaliwanag sa salita. Dahil tayo ay Kanyang mga anak, kilala at mahal Niya ang bawat isa sa atin. May plano Siyang tulungan ang Kanyang mga anak na makamtan ang kagalakan sa buhay na ito at makabalik sa Kanyang piling kapag nagwakas na ang buhay na ito.