ComeuntoChrist.org Pandaigdigan

Paano ako magiging miyembro ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw (Simbahang Mormon)?

Opisyal na Sagot

Habang natututo ka pa tungkol sa ebanghelyo ni Jesucristo, maaari kang makaramdam ng kapayapaan, kapanatagan, o kaligayahan. Ipinahayag ng ilan na nagiging pamilyar sila sa mga katotohanang itinuturo sa kanila at dama nila na parang nakabalik na sila. Nadarama mo ang impluwensya ng Espiritu Santo na sinasabi sa iyo na ang natututuhan mo ay totoo.

Kung hangad mong sundin ang mga turo ni Cristo at ang Kanyang mga utos, ikaw ay hinihikayat muna na makibahagi sa isang serye ng mga talakayang magpapabatid sa iyo sa mga pangunahing alituntunin ng Kanyang ebanghelyo.

Pagkatapos, kapag handa ka na, maaari ka nang maging miyembro ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw sa pagtanggap ng ordenansa ng binyag sa pamamagitan ng paglulubog sa tubig para sa kapatawaran ng mga kasalanan na isinasagawa ng isang taong may awtoridad at pagkatapos ng binyag ay ipapatong niya ang kanyang mga kamay sa iyong ulo, ikukumpirma kang miyembro ng Simbahan at babasbasan ka para matanggap mo ang kaloob na Espiritu Santo (tingnan sa Mga Gawa 8:18-20).

Kung gusto mong magpabisita sa mga kinatawan ng Simbahan na makapagsasabi sa iyo ng marami pa tungkol sa pagiging miyembro ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw, Mag-klik Dito.