ComeuntoChrist.org Pandaigdigan

Maaari bang magkasama ang mag-asawa magpakailanman? Naniniwala ba ang mga Mormon na ang mga pamilya ay magkakasama-sama sa langit?

Opisyal na Sagot

Ang ugnayan ng pamilya ay magiging walang hanggan—hindi lamang para sa buhay na ito.

Tulad ng maaaring dumarating ang ilan sa pinakamatatamis na kagalakan sa pagsasamahan ng pamilya, ang pagkawala ng isang pinakamamahal na kapamilya ay maaaring pagmulan ng ating pinakamatinding kalungkutan.

Binigyan ni Jesucristo ng kapangyarihan ang Kanyang mga disipulo na ibuklod nang magkakasama ang mga pamilya magpakailanman nang sabihin Niyang, “Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit:… at anomang iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit” (Mateo 16:19).

Hindi sa kamatayan natatapos ang ugnayan natin sa ating mga mahal sa buhay. Inihayag ng Panginoon kay Joseph Smith na “yaon ding lipunan na umiiral sa atin dito ang iiral sa atin doon [sa kawalang-hanggan], lamang ito ay may kakabit na walang hanggang kaluwalhatian” (Doktrina at mga Tipan 130:2).

Ang mga miyembro ng pamilya na tumatanggap sa Pagbabayad-sala ni Jesucristo at sumusunod sa Kanyang halimbawa ay magkakasama-sama magpakailanman sa pamamagitan ng mga sagradong ordenansang isinasagawa sa mga banal na templo ng Diyos. Ibinubuklod ng mga ordenansang ito ang mag-asawa magpasawalang-hanggan at ang mga anak sa kanilang mga magulang bilang isang walang-hanggang pamilya. (Tingnan sa: “Ang Mag-anak: Isang Pagpapahayag sa Mundo”)