ComeuntoChrist.org Pandaigdigan

Lahat ba ng Mormon ay kailangang magmisyon?

Opisyal na Sagot

May matibay na tradisyon ng pagmimisyon sa Simbahan. Itinuro ng Tagapagligtas, “Dahil dito magsiyaon nga kayo, at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa” (Mateo 28:19). Itinuturing ng mga miyembro ng Simbahan na isang pribilehiyo ang magpakita ng pagmamahal sa ibang mga tao at sa Panginoon sa pamamagitan ng pagbabahagi ng ebanghelyo.

Karaniwan ay nagsisimulang maglingkod ang mga misyonero kapag sila ay mula 19 hanggang 21 taong gulang. Maraming retiradong matatanda, lalaki, babae, at mag-asawa ang nagmimisyon din. Ang mga misyonero ay naglilingkod mula 18 buwan hanggang 2 taon. Ang pagmimisyon ay boluntaryo, at ang mga misyonero ay hindi binabayaran sa kanilang paglilingkod. Ang mga misyonero ay nagmumula sa iba’t ibang panig ng mundo, at naglilingkod sila saanman sila tawagin ng Simbahan. Habang nagmimisyon, ang mga misyonero ay opisyal na mga kinatawan ng Simbahan.