ComeuntoChrist.org Pandaigdigan

Talaga bang naniniwala kayo na may isang propetang kagaya ni Moises na nabubuhay ngayon?

Opisyal na Sagot

Sa buong kasaysayan, pumipili ang Diyos ng mga propeta, tulad nina Noe, Abraham, Moises, at iba pa, para ituro ang ebanghelyo at pamahalaan ang Kanyang Simbahan (Amos 3:7). Gayon din ngayon. Kailangan nating lahat ang patnubay ng Diyos sa isang mundong nakalilito kung minsan. Dahil mahal ng Diyos ang Kanyang mga anak, patuloy Siyang nagsusugo ng mga buhay na propeta. Si Joseph Smith (1805–44) ang unang propeta sa ating panahon. Si Russell M. Nelson ang napiling propeta ng Diyos ngayon.

Tulad ng pagliligtas ng Diyos sa mga Israelita mula sa pagkaalipin at patungo sa mas mainam na lugar sa pamamagitan ng Kanyang propetang si Moises, inaakay Niya ang Kanyang mga anak ngayon sa mas masaya at payapang buhay kapag pinili nilang sundin ang Kanyang buhay na propeta. Inaanyayahan ka namin na makinig sa mga salita ng mga buhay na propeta at pag-isipan kung paano makatutulong sa iyong buhay ang pag-alam ng kalooban ng Diyos.