ComeuntoChrist.org Pandaigdigan

May mga restriksyon ba sa lahi o kulay kung sino ang maaaring sumapi sa Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw at magkaroon ng priesthood?

Opisyal na Sagot

Walang mga restriksyon sa lahi o kulay kung sino ang maaaring sumapi sa Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw. Wala ring mga restriksyon sa lahi o kulay kung sino ang maaaring magkaroon ng priesthood sa Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw.

Sinasabi sa isang opisyal na pahayag ng Simbahan, “bawat matapat at karapat-dapat na lalaki sa Simbahan ay maaaring matanggap ang banal na pagkasaserdote, na may kapangyarihang gamitin ang banal na karapatang ito, at tamasahin kasama ang kanyang mga minamahal ang lahat ng pagpapalang umaagos mula roon, kasama na ang mga pagpapala ng templo. Alinsunod dito, lahat ng karapat-dapat na lalaking kasapi ng Simbahan ay maaaring ordenan sa pagkasaserdote nang walang pagsasaalang-alang ng lahi o kulay.”
(Doktrina at mga Tipan, Opisyal na Pahayag – 2, 419).

Muling pinagtibay ni Gordon B. Hinckley, dating Pangulo ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw, ang alituntuning ito nang magsalita siya sa National Press Club sa Washington D.C.: “Naniniwala kami sa lumang kasabihan na gumagaan ang trabaho kapag maraming tumutulong. Mayroon kaming mga lider sa priesthood na naglilingkod, at bawat karapat-dapat na lalaki ay maaaring tumanggap ng priesthood na ito.”