ComeuntoChrist.org Pandaigdigan

Ano ang Mormonismo? O Ano ang paniniwala ng mga Mormon?

Opisyal na Sagot

Nang mabuhay si Jesucristo sa mundo, itinatag Niya ang Kanyang Simbahan para matanggap ng lahat ng tao ang Kanyang ebanghelyo at makabalik balang-araw sa piling ng ating Diyos Ama sa Langit. Matapos na si Jesucristo ay mamatay, mabuhay na mag-uli at umakyat sa langit, patuloy na tumanggap ng paghahayag ang Kanyang mga Apostol mula sa Kanya sa pamamagitan ng Espiritu Santo kung paano pamahalaan ang gawain ng Kanyang Simbahan. Gayunman, matapos silang pagsalangin, binago ng mga miyembro ang mga turo ng Simbahang Kanyang itinatag. Bagama’t maraming mabubuting tao at may ilang katotohanang nanatili, ang Apostasiyang ito, o pangkalahatang pagtalikod sa katotohanan, ay naging dahilan upang bawiin ang Simbahan mula sa mundo (II Mga Taga Tesalonica 2:1-3; Mga Gawa 20:29-30). Ipinropesiya ni Apostol Pedro na ipanunumbalik ni Jesus ang Kanyang Simbahan bago ang Kanyang Ikalawang Pagparito (Mga Gawa 3:19-21).

Sinimulang ipanumbalik ni Jesucristo sa mundo ang Kanyang Simbahan sa buong kaganapan nito sa pamamagitan ni Propetang Joseph Smith noong 1820. Ito ay naging isang pandaigdigang Simbahan na may mahigit 13 milyong miyembro. Ang mga turo at pangunahing organisasyon nito ay katulad din sa Simbahang itinatag ni Jesus sa panahon ng Bagong Tipan.