ComeuntoChrist.org Pandaigdigan

Ano ang paniniwala ng mga Mormon tungkol sa doktrina ng biyaya?

Opisyal na Sagot

Itinuro ni Propetang Joseph Smith na ‘Dahil dito kayo ay mabibigyang-katwiran dahil sa pananampalataya at mga gawa, sa pamamagitan ng biyaya…’ (tingnan sa PJS, Mga Taga Roma 4:16). Itinuturo ng Aklat ni Mormon na ‘Sapagkat masigasig kaming gumagawa upang makasulat, upang hikayatin ang ating mga anak, at ang atin ding mga kapatid, na maniwala kay Cristo, at makipagkasundo sa Diyos; sapagkat nalalaman naming naligtas tayo sa pamamagitan ng biyaya, sa kabila ng lahat ng ating magagawa’ (2 Nephi 25:23). Idinagdag pa ng Aklat ni Mormon na ‘ang lahat ng ating magagawa [ay] magsisi sa lahat ng ating kasalanan’ (Alma 24:11). Itinuro ng propetang si Lehi sa Aklat ni Mormon, ‘Walang laman ang makapananahanan sa kinaroroonan ng Diyos, maliban sa pamamagitan ng kabutihan, at awa, at biyaya ng Banal na Mesiyas’ (2 Nephi 2:8).