ComeuntoChrist.org Pandaigdigan

Kristiyano ba ang mga Mormon?

Opisyal na Sagot

Sinabi ni Gordon B. Hinckley, dating Pangulo ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw (1995-2008):

“Tayo ay mga Kristiyano sa pinakatunay na kahulugan nito at mas lalo na tayong kinikilala ngayon sa bagay na iyan. Dati-rati ay sinasabi ng mga tao sa lahat ng dako na kami ay hindi mga Kristiyano. Naunawaan na rin nila na Kristiyano kami, at may napakahalaga at aktibong relihiyon kami na batay sa mga turo ni Jesucristo. Tunay na tinatanggap namin si Jesucristo bilang aming Pinuno, aming Hari, aming Tagapagligtas … ang pinakadaking katauhan sa kasaysayan ng mundo, ang tanging perpektong Tao na nabuhay sa mundo, ang buhay na Anak ng buhay na Diyos. Siya ang ating Tagapagligtas at Manunubos na dahil sa Kanyang pagbabayad-sala ay dumating ang pagkakataon nating mabuhay nang walang hanggan. Ang mga miyembro ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw ay nagdarasal at sumasamba sa pangalan ni Jesucristo. Siya ang sentro ng aming pananampalataya at pinuno ng aming Simbahan. Ang Aklat ni Mormon ay Isa Pang Tipan ni Jesucristo at mga saksi sa Kanyang pagka-Diyos, Kanyang buhay, at Kanyang Pagbabayad-sala.”