ComeuntoChrist.org Pandaigdigan

Sino ang nagtatag ng Mormonismo at ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw?

Opisyal na Sagot

Noong tagsibol ng 1820, isang 14-na-taong-gulang na batang nagngangalang Joseph Smith ang nagtungo sa kakayuhan malapit sa kanyang tahanan sa Palmyra, New York, at nanalangin upang malaman kung aling simbahan ang kanyang sasapian. Bilang sagot sa kanyang panalangin, nagpakita sa kanya ang Diyos Ama at Kanyang Anak na si Jesucristo, tulad nang magpakita ang mga makalangit na nilalang sa mga propetang katulad nina Moises at Pablo sa panahon ng Biblia. Nalaman ni Joseph na ang Simbahang orihinal na itinatag ni Jesucristo ay wala na sa lupa.

Pinili ng Diyos si Joseph Smith upang ipanumbalik ang Simbahan ni Jesucristo sa lupa. Sa sumunod na 10 taon, binisita ng iba pang mga sugo ng langit si Joseph, isinalin niya ang Aklat ni Mormon sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, at tinanggap niya ang banal na awtoridad na itatag ang Simbahan. Itinatag ang Simbahan sa Fayette, New York, noong Abril 6, 1830, sa ilalim ng pamumuno ni Joseph Smith. Naging malaking organisasyon na ito na may mga miyembro at mga kongregasyon sa iba’t ibang dako ng mundo.