ComeuntoChrist.org Pandaigdigan

Bakit nangangaral ang mga Mormon missionary?

Opisyal na Sagot

Itinuro ng Tagapagligtas sa Kanyang mga disipulo, “Dahil dito magsiyaon nga kayo, at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa” (Mateo 28:19). Bilang mga disipulo ni Jesucristo, masigasig ang mga miyembro ng Kanyang Simbahan sa pagpapahayag ng mabuting balita tungkol sa Kanyang ipinanumbalik na ebanghelyo sa lahat ng handang makinig.

Sinabi ni Carlos E. Asay, isang lider ng Simbahan, “(May) kamangha-manghang kaganapang nangyayari sa mga tao kapag pinagliliwanag ng ebanghelyo ang kanilang buhay. Tila, halos kusa, ang liwanag ng katotohanan ay nagpapaalab sa hangaring magbahagi. Kapag lumalawak ang ating isipan dahil sa bagong kaalaman, nais nating malaman ito ng iba; kapag ang ating espiritu ay napasigla ng impluwensya ng langit, nais nating madama ito ng iba; at kapag napuspos ng kabutihan ang ating buhay, nais nating maranasan ito ng iba, lalo na ng mga mahal natin sa buhay.”

Maaaring nakakita ka na ng mga missionary na nakabisikleta o nagbabahay-bahay, na nagbabahagi ng kanilang mensahe. Ginagawa nila ang lahat ng makakaya nila para hanapin ang mga taong maaaring interesadong malaman pa ang tungkol kay Jesucristo at sa plano ng Diyos para sa kanilang kaligayahan. Naglilingkod sila nang magkakapares, upang “sa bibig ng dalawang saksi o tatlo ay mapagtibay ang bawa’t salita” (Mateo 18:16). Ang mga missionary ay nagboboluntaryong maglingkod nang full-time sa loob ng labingwalong buwan hanggang dalawang taon.