ComeuntoChrist.org Pandaigdigan

Saan ninyo iniuugnay ang paglago ng Simbahan?

Opisyal na Sagot

Sinabi ni Gordon B. Hinckley, dating Pangulo ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw: “Itinuturing [ng mga tao] na isang angkla ang Simbahang ito sa mundong pabagu-bago ang mga pinahahalagahan. Hindi na gaanong pinahahalagahan ang pamilya sa Amerika at sa buong mundo. Binibigyang-diin namin nang husto ang pamilya. Nakaaakit ito sa mga tao. Gusto nila ito. Tanggap nila ito. Kailangan nila ng tulong at ibinibigay namin ang tulong na iyan.

“Bukod dito, binibigyan nito ng layunin ang buhay.… Sinasagot namin ang mga tanong noon pa man na Saan ako nanggaling? Bakit ako narito? Saan ako papunta? Ang malalalim na tanong na ito sa relihiyon ay naitanong na ng mga tao sa nakalipas na mga panahon. Binibigyan namin sila ng nakapapanatag na kaalaman kung sino sila, mga anak na lalaki at babae ng Diyos. Ako ay anak ng Diyos. May awitin kaming gayon ang sinasabi. Naniniwala kami rito. Totoo ito sa amin. Napapanatag ang mga tao. Napapayapa sila. Napapalakas sila nito.

“At sa organisasyon nakikihalubilo sila. Nakakakita sila ng mga kaibigan. Palakaibigan ang aming Simbahan. Napakasaya sa aming Simbahan. Kami ay masaya at optimistikong mga tao, at gusto ito ng iba.”