ComeuntoChrist.org Pandaigdigan

Ano ang Pagbabayad-sala ni Jesucristo? Bakit kinailangang isakripisyo ni Jesucristo ang Kanyang buhay?

Opisyal na Sagot

Hindi kayang ipahayag sa mga salita ang buong kahulugan ng Pagbabayad-sala, na siyang pinakamahalaga at pinakadakilang kaganapan sa kasaysayan ng mundo. Sa pamamagitan ng Kanyang pagdurusa sa Halamanan ng Getsemani at sa krus, nagbayad-sala ang Tagapagligtas para sa ating mga kasalanan. Ito ang mabuting balita para sa lahat ng tao!

Hindi natin lubos na mauunawaan kung paano nagdusa si Jesus para sa ating mga kasalanan. Ngunit alam natin na sa Halamanan ng Getsemani, ang bigat ng ating mga kasalanan ang dahilan ng pagdanas Niya ng gayon katinding pagdurusa kaya lumabas ang dugo sa bawat pinakamaliit na butas ng Kanyang balat (Doktrina at mga Tipan 19:16-17).

Kalaunan, habang nakabayubay Siya sa krus, muling nadama ni Jesus ang bigat ng ating mga kasalanan nang kusang-loob Niyang danasin ang masakit na kamatayan sa isa sa pinakamalulupit na pamamaraang alam ng tao. Sabi sa Jesus the Christ, pahina 462, “Tila bukod pa sa nakatatakot na pagdurusang bahagi ng pagpapako sa krus, naulit ang hirap na dinanas sa Getsemani, na pinatindi nang higit pa sa kayang tiisin ng tao. Sa pinakamasaklap na oras na iyon nag-iisa ang naghihingalong Cristo, nag-iisa sa napakapait na katotohanan.”

Sinabi sa atin ng Tagapagligtas:

“Sapagkat masdan, ako … ay pinagdusahan ang mga bagay na ito para sa lahat, upang hindi sila magdusa … na katulad ko.” (Doktrina at mga Tipan 19:16-17)

Ginawa ni Jesucristo ang bagay na Siya lamang ang makagagawa sa pagbabayad-sala para sa ating mga kasalanan. Para maging lubos na epektibo ang Kanyang Pagbabayad-sala sa buhay ng bawat isa sa atin, kailangan tayong sumampalataya kay Cristo, magsisi sa ating mga kasalanan, mabinyagan at makumpirma ng isang taong may awtoridad, tumanggap ng kaloob na Espiritu Santo, sumunod sa mga utos ng Diyos, tumanggap ng mga sagradong ordenansa, at magsikap na maging katulad Niya. Kapag ginawa natin ang mga bagay na ito sa pamamagitan ng Kanyang Pagbabayad-sala, makababalik tayo sa piling Niya at ng ating Ama sa Langit magpakailanman.