ComeuntoChrist.org Pandaigdigan

Paano nagkaugnay ang pagiging disente at kalinisang-puri? Paano matuturuan ng mga magulang ang kanilang mga anak na maging disente sa pananamit, pananalita, at pag-uugali?

Opisyal na Sagot

Ang kadisentihan, pananalita at kalinisang-puri ay magkakaugnay dahil ang ating katawan ay sagradong nilikha sa larawan ng Diyos. Samakatwid ang paggalang sa sagradong kaloob na ito ay nangangahulugan ng paglalaan ng pisikal na intimasiya pagkatapos ng kasal ng isang lalaki at isang babae, ng pagtatakip ng ating katawan ng angkop na mga damit at paggamit ng pananalita tungkol sa katawan nang may paggalang. Maaaring ituro ng mga magulang sa kanilang mga anak na kapag iginalang nila ang kanilang katawan sa ganitong paraan, magiging karapat-dapat sila sa patnubay ng Espiritu Santo.