ComeuntoChrist.org Pandaigdigan

Ano ang ginagawa ng mga babaeng Mormon? Naniniwala ba ang mga Mormon sa pantay na karapatan ng mga lalaki at babae?

Opisyal na Sagot

Itinuro ni Apostol Pablo na “ang babae ay di maaaring walang lalake at ang lalake ay di maaaring walang babae, sa Panginoon” (I Mga Taga Corinto 11:11). Sa paningin ng Diyos, at sa pagsasama ng mag-asawa, pantay ang kahalagahan ng mga lalaki at babae.

Sa plano ng Diyos, ang mga ama ang mangangalaga at magtuturo sa kanilang pamilya sa pagmamahal at kabutihan. Sila ang maglalaan ng mga pangangailangan sa buhay at ng proteksyon sa kanilang pamilya. Ang mga ina ang may pangunahing tungkulin na mag-aruga sa kanilang mga anak. Sa mga banal na tungkuling ito, ang mga ama at ina ay may pananagutang magtulungan bilang magkasama na may pantay na pananagutan. (Hinango sa “Ang Mag-anak: Isang Pagpapahayag sa Mundo” na isinulat ng labindalawang Apostol ng panahong ito sa pamamagitan ng inspirasyon ng Panginoon.)

Dapat magtulungan ang mag-asawa sa pag-aalaga at pagdidisiplina sa mga anak. Mahalagang magkasundo sa mga mithiin ng pamilya at maging handang makipagtulungan kasama ang kanilang mga anak upang makamit ang mga ito. Kung hindi magkasundo ang mga magulang at hindi nila iginagalang ang isa’t isa, maaaring malito ang mga anak at mawalan ng tiwala sa kanilang mga magulang. Dapat magkaisa at magtulungan nang husto ang mag-asawa sa pagpapalaki sa kanilang mga anak.