ComeuntoChrist.org Pandaigdigan

Ano ang layunin ng serbisyong pangkapakanan at pangkawanggawa ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw?

Opisyal na Sagot

Ang layunin ng gawaing pangkapakanan at pagkakawanggawa ng Simbahan ay upang itaguyod ang pag-asa sa sariling kakayahan at pangalagaan at paglingkuran ang maralita at nangangailangan. Para sa tulong, ang mga tumatanggap ay hinihikayat na magtrabaho (kung kaya nila) para mapagpala sila at ang buhay ng iba. Ang pagtatrabaho ay isang alituntunin sa programang pangkapakanan at pangkawanggawa ng Simbahan.