ComeuntoChrist.org Pandaigdigan

Sinasamba ba ng mga Mormon si Joseph Smith?

Opisyal na Sagot

Ipinahayag ni Pangulong Gordon B. Hinckley, dating pangulo ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw noong 2005 ang sumusunod tungkol kay Joseph Smith:

“Hindi namin sinasamba ang Propetang [si Joseph Smith]. Sinasamba namin ang Diyos Amang Walang Hanggan at ang nagbangong Panginoong Jesucristo. Ngunit kinikilala namin ang Propeta; ipinapahayag namin siya; iginagalang namin siya; pinagpipitaganan namin siya bilang kasangkapan sa mga kamay ng Maykapal sa pagpapanumbalik sa lupa ng sinaunang mga katotohanan ng banal na ebanghelyo, pati na ang priesthood na kung saan ang awtoridad ng Diyos ay ginagamit sa mga gawain ng Kanyang Simbahan at para sa pagpapala ng Kanyang mga tao” (Gordon B. Hinckley, “Joseph Smith Jr.—Prophet of God, Mighty Servant,” Ensign, Dis 2005, 2–6).