ComeuntoChrist.org Pandaigdigan

Nagsasagawa ba ng poligamya ang mga Mormon?

Opisyal na Sagot

Ipinahayag ni Pangulong Gordon B. Hinckley, dating pangulo ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw noong 1998 ang sumusunod na paninindigan ng Simbahan tungkol sa pag-aasawa nang higit sa isa:

“Walang anumang kinalaman ang Simbahang ito sa mga taong nag-aasawa nang higit sa isa. Hindi sila mga miyembro ng Simbahang ito.… Kung sinuman sa aming mga miyembro ang napatunayang nag-asawa nang higit sa isa, sila ay itinitiwalag, ang pinakamabigat na parusang maipapataw ng Simbahan. Hindi lamang direktang nilalabag ng mga gumawa nito ang batas ng bansa, nilalabag din nila ang batas ng Simbahang ito.”

Sa iba’t ibang pagkakataon, iniutos ng Panginoon sa Kanyang mga tao na mag-asawa nang higit sa isa. Halimbawa, iniutos Niya ito kina Abraham, Isaac, Jacob, Moises, David, at Solomon (Doktrina at mga Tipan 132:1). Sa ibang mga pagkakataon ang Panginoon ay nagbigay ng iba pang mga tagubilin. Sa Aklat ni Mormon, sinabi ng Panginoon sa propetang si Jacob, “sapagkat walang sino mang lalaki sa inyo ang magkakaroon maliban sa isang asawa; at hindi siya magkakaroon ng mga kalunya … sapagkat kung loloobin ko, wika ng Panginoon ng mga Hukbo, na magbangon ng mga binhi sa akin, ay uutusan ko ang aking mga tao; kung hindi ay makikinig sila sa mga bagay na ito (Jacob 2:27-30).

Sa dispensasyong ito, iniutos ng Panginoon sa ilan sa mga naunang Banal na mag-asawa nang higit sa isa. Si Propetang Joseph Smith at yaong malalapit sa kanya, kabilang na sina Brigham Young at Heber C. Kimball, ay nahirapan sa utos na ito, ngunit sinunod nila ito. Mga lider ng Simbahan ang nangasiwa sa gawaing ito. Yaong mga pumasok dito ay kinailangang bigyan ng awtoridad na gawin iyon, at ang mga kasal ay kailangang isagawa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng priesthood na magbuklod. Noong 1890, tumanggap ng paghahayag si Pangulong Wilford Woodruff na dapat ipatigil ng mga lider ng Simbahan ang pag-aasawa ng mahigit sa isa (Opisyal na Pahayag 1).

Ang batas ng kasal ng Panginoon ay monogamya maliban kung iba ang iutos niya para maitatag ang Sambahayan ni Israel (tingnan sa Encyclopedia of Mormonism Vol. 3, mga pahina 1091-1095).