ComeuntoChrist.org Pandaigdigan

Mga Bagay na Madalas Itanong

Totoo ba na nagpakita si Jesus sa North America matapos siyang ipako sa krus at mabuhay na mag-uli ayon sa Aklat ni Mormon?

Opisyal na Sagot

Binanggit sa Aklat ni Mormon ang nabuhay na mag-uling si Jesucristo at ang pagbisita Niya sa Kanyang matatapat na disipulo sa sinaunang Amerika. Matapos Niyang bisitahin ang Kanyang mga disipulo sa Jerusalem, bumaba Siya mula sa langit at nagpakita sa Kanyang mga disipulo sa sinaunang Amerika.

Ipinaliwanag sa Aklat ni Mormon kung paano, sa Kanyang pagbisita, pinagaling ni Jesucristo ang kanilang maysakit, itinuro sa kanila ang Kanyang ebanghelyo, binasbasan ang kanilang mga anak, at tinawag ang labindalawang disipulo upang itatag ang Kanyang Simbahan sa mga lupain ng Amerika (3 Nephi 11:18; 3 Nephi 12:1-2).