ComeuntoChrist.org Pandaigdigan

Mga Bagay na Madalas Itanong

Sino ang sumulat ng Aklat ni Mormon?

Opisyal na Sagot

Ang Aklat ni Mormon ay isa pang saksi na si Jesucristo ay talagang nabuhay, na Siya ang Anak ng Diyos noon at ngayon. Naglalaman ito ng mga isinulat ng mga sinaunang propeta. Isa sa kanila, si Lehi, ang nanirahan sa Jerusalem noong mga 600 B.C. Iniutos ng Diyos kay Lehi na pamunuan ang isang maliit na grupo ng mga tao papunta sa kontinente ng Amerika. Doon ay naging isa silang malaking sibilisasyon.

Patuloy na tumawag ng mga propeta ang Diyos mula sa mga taong ito. Ang Aklat ni Mormon ay isang koleksyon ng mga isinulat ng kanilang mga propeta at tagapag-ingat ng mga talaan. Ipinangalan ito kay Mormon, isa sa mga huli sa mga sinaunang propetang ito.

Alam ng mga propetang ito ang tungkol sa plano ng Ama sa Langit para sa Kanyang mga anak at ang misyon ni Jesucristo. Itinala nila na nagpakita si Cristo, matapos ang Kanyang Pagkabuhay na Mag-uli, sa mga tao sa Amerika, na itinuro sa kanila ang Kanyang ebanghelyo, at inorganisa ang Kanyang Simbahan sa kanila. Ang aklat ay naglalaman ng mga turo ni Jesucristo, na nagpapatotoo sa Kanyang Pagbabayad-sala at Kanyang pagmamahal. Sinusuportahan at pinatototohanan nito ang Biblia.

Ang Aklat ni Mormon ay nagtatapos sa isang dakilang pangako na yaong magbabasa nito at taimtim na magdarasal tungkol dito ay malalaman sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ito ay totoo (Moroni 10:4).