ComeuntoChrist.org Pandaigdigan

Mga Bagay na Madalas Itanong

Ano ang paniniwala ng mga Mormon tungkol sa Biblia? Itinuturing ba nila itong Banal na Kasulatan at salita ng Diyos?

Opisyal na Sagot

Karamihan sa aming mga banal na kasulatan ay nagmula sa mga apostol at mga propeta. Sa pamamagitan ng mga apostol at mga propeta, ibinigay ng Diyos sa Kanyang mga anak ang mga sagradong kasulatang tinatawag na mga banal na kasulatan. Ang mga banal na kasulatan ay makatutulong sa iyo na makilala ang Diyos, malaman ang Kanyang pagmamahal sa iyo, at ang Kanyang mga turo. Sa mundo ng mga Kristiyano ang pinaka-kilalang koleksyon ng mga banal na kasulatan ay ang Banal na Biblia. Bukod pa sa Biblia, tinatanggap ng mga Banal sa mga Huling Araw ang mga sumusunod bilang banal na kasulatan:

  • Ang Aklat ni Mormon: Isa Pang Tipan ni Jesucristo, isang talaan ng mga pakikitungo ng Diyos sa mga naninirahan sa sinaunang Amerika (2000 BC – 400 AD).
  • Ang Doktrina at mga Tipan, isang koleksyon ng mga paghahayag at inspiradong pagpapahayag na ibinigay para maitatag at mapangasiwaan ang Simbahan ni Jesucristo sa mga huling araw (1830 AD – 1978 AD).
  • Ang Mahalagang Perlas, isang piling mga paghahayag, pagsasalin, at isinulat ni Joseph Smith.