ComeuntoChrist.org Pandaigdigan

Mga Bagay na Madalas Itanong

Ano ang papel na ginagampanan ng mag-asawa sa pamilya?

Opisyal na Sagot

Ang mga anak ay napakagandang pagpapala. “Ang mga anak ay mana na mula sa Panginoon” (Mga Awit 127:3).

Hindi madaling magpalaki ng anak. Katunayan, kabilang ito sa pinakamahihirap at mabibigat na responsibilidad natin sa buhay. Ngunit mahalagang maging mabuting magulang—sa lipunan at sa Panginoon.

Kapwa ang ina at ang ama ay may mahalagang papel na gagampanan sa buhay ng kanilang mga anak. Ang gawain ng mga magulang sa tahanan ay magiging mas epektibo kung uunahin nila ang Diyos, ang isa’t isa, at ang kanilang mga anak.

Ang tahanang ligtas, kung saan maaaring umunlad ang ang mga bata sa isipan, damdamin, sa pisikal at espirituwal, ay nangangailangan ng pananampalataya at pinakamatinding pagsisikap ng mga magulang na nagtutulungan (tingnan sa “Ang Mag-anak: Isang Pagpapahayag sa Mundo”).

Sa gayong tahanan, natututong magmahal at maglingkod ang mga bata sa isa’t isa. Natututo silang sundin ang mga kautusan ng Diyos at maging mabubuting mamamayan. Ang gayong mga tahanan ay pagpapala sa mga anak at sa kanilang komunidad.