ComeuntoChrist.org Pandaigdigan

Mga Bagay na Madalas Itanong

Ano ang paninindigan ng Simbahan tungkol sa aborsyon o pagpapalaglag?

Opisyal na Sagot

Noong 1973, inilabas ng Unang Panguluhan ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw ang sumusunod na pahayag hinggil sa aborsyon, na angkop pa rin ngayon:

“Hindi pumapayag ang Simbahan sa aborsyon at pinapayuhan nito ang mga miyembro na huwag magpalaglag o maglaglag maliban sa bihirang mga pagkakataon kung saan, sa paniwala ng mahusay na doktor, ang buhay o mabuting kalusugan ng ina ay lubhang manganganib o ang pagdadalantao ay sanhi ng panggagahasa at nagdudulot ng malaking pasakit sa kalooban ng ina. Magkagayunpaman dapat lamang itong gawin matapos mapayuhan ng namumunong awtoridad ng priesthood sa lugar at matapos tumanggap ng banal na patunay sa pamamagitan ng panalangin.”