ComeuntoChrist.org Pandaigdigan

Mga Bagay na Madalas Itanong

Ano ang tatalakayin ng mga misyonerong Mormon kapag binisita nila ako sa bahay?

Opisyal na Sagot

Nagbabahagi ng mensahe ang mga misyonero tungkol kay Jesucristo at sa Kanyang Pagbabayad-sala para sa lahat ng tao. Nagtuturo sila tungkol sa dakilang plano ng kaligtasan ng ating Ama sa Langit, na nagbibigay ng pagkakataon sa lahat ng tao na makabalik sa Kanya.