ComeuntoChrist.org Pandaigdigan

Mga Bagay na Madalas Itanong

Ano ang kaibhan ng pagdalo sa simbahan sa pagdalo sa templo?

Opisyal na Sagot

Ang aming mga simbahan ay inilaang mga pampublikong bahay-sambahan kung saan maaaring magkita-kita ang mga Mormon at mga bisita upang manalangin, mag-aral ng banal na kasulatan, makibahagi sa sakramento, at patuloy na matutuhan ang kanilang mga responsibilidad bilang mga anak ng Diyos. Ang templo, sa simula pa lamang ng kasaysayan, ang literal na “Bahay ng Panginoon” (tingnan sa I Mga Hari 6:1, 37). Ang pangunahing layunin ng templo ay maglaan ng isang inilaang lugar kung saan maisasagawa ang mga sagradong ordenansang kailangan para sa buhay na walang hanggan. Dahil sagrado, ang pagdalo sa templo ay limitado sa mga Mormon na sumusunod sa mga utos ng Diyos at samakatwid ay karapat-dapat silang pumasok.