ComeuntoChrist.org Pandaigdigan

Paano natin mapag-iibayo ang ating pananampalataya kay Jesucristo?

Opisyal na Sagot

Inihambing ng propetang si Alma sa Aklat ni Mormon ang pananampalataya sa isang binhi. Kung magtatanim ka ng isang binhi at aalagaan ito, at kung mabuti ang binhing ito lalaki ito at kalaunan ay magbubunga (Alma 32:28-43). Gayundin ang pananampalataya. Kung ikaw ay masunurin sa mga utos ng Diyos, nag-aaral ng Kanyang salita, at may hangaring maniwala kay Cristo, lalago ang pananampalataya sa iyong puso.