ComeuntoChrist.org Pandaigdigan

Paano tinutustusan ng Simbahan ang pagpapatakbo rito?

Opisyal na Sagot

Sinabi ni Gordon B. Hinckley, dating Pangulo ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw: “Ang pinakamalaking pinagkukunan namin ng panustos ay ang sinaunang batas ng ikapu. Ang aming mga tao ay inaasahang magbayad ng 10 porsiyento ng kanilang kita upang maisulong ang gawain ng Simbahan. Ang pambihira at kamangha-mangha ay ginagawa nila ito. Ang ikapu ay hindi tungkol sa pera kundi tungkol sa pananampalataya. Ito ay naging isang pribilehiyo at oportunidad, hindi isang pabigat. Naniniwala ang aming mga miyembro sa salita ng Diyos alinsunod sa itinuro sa aklat ni Malakias, na bubuksan ng Panginoon ang mga dungawan sa langit at magbubuhos ng mga pagpapala na walang sapat na silid na mapaglalagyan nito (Malakias 3:8-10). Nakatutuwa at nakaaantig ang patotoo ng mga Banal sa mga Huling Araw sa buong mundo tungkol dito, ang batas ng Panginoon sa pagtustos sa Kanyang gawain.”