ComeuntoChrist.org Pandaigdigan

Ano ang paniniwala ng mga Mormon tungkol sa pamilya?

Opisyal na Sagot

Sa “Ang Mag-anak: Isang Pagpapahayag sa Mundo” nakabalangkas ang maraming paniniwala ng mga Mormon tungkol sa pamilya. Ang isa sa mahahalagang paniniwala ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw ay na ang ugnayan ng pamilya ay magiging walang hanggan—hindi lamang sa buhay na ito.

Tulad ng maaaring dumarating ang ilan sa pinakamatatamis na kagalakan sa pagsasamahan ng pamilya, ang pagkawala ng isang pinakamamahal na kapamilya ay maaaring pagmulan ng ating pinakamatinding kalungkutan.

Ngunit hindi sa kamatayan natatapos ang ugnayan natin sa ating mga mahal sa buhay. Inihayag ng Panginoon kay Propetang Joseph Smith na “yaon ding lipunan na umiiral sa atin dito ang iiral sa atin doon [sa kawalang-hanggan], lamang ito ay may kakabit na walang hanggang kaluwalhatian” (Doktrina at mga Tipan 130:2).

Ang mga miyembro ng pamilya na tumatanggap sa Pagbabayad-sala ni Jesucristo at sumusunod sa Kanyang halimbawa ay magkakasama-sama magpakailanman sa pamamagitan ng mga sagradong ordenansang isinasagawa sa mga banal na templo ng Diyos. Ibinigay ni Jesus kay Pedro ang kapangyarihang ibuklod sa lupa at ibuklod sa langit ang mga bagay-bagay (Mateo 16:19). Ang kapangyarihan ding ito na magbuklod ang ibinalik kay Joseph Smith. Naniniwala ang mga Mormon na sila ay maaaring “ibuklod” o bigkisin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan upang magkasama-sama sila sa kawalang-hanggan.