ComeuntoChrist.org Pandaigdigan

Ano ang klase ng pamumuhay ng mga Mormon? Paano mamuhay ang mga Mormon?

Opisyal na Sagot

Ang isa sa pinakamalalaking dahilan kaya tayo narito sa lupa ay para “magkaroon ng kagalakan” (2 Nephi 2:25). Tinutulungan kami ng personal na panalangin, pag-aaral ng mga banal na kasulatan, at pagsisimba na mas maunawaan na ang pinakamainam na paraan para magalak at lumigaya sa buhay na ito ay ang malaman ang plano ng kaligayahan ng ating Ama sa Langit, ang ebanghelyo ni Jesucristo, at magsikap na sundin ang “kautusan” ng Diyos (Mga Kawikaan 29:18). Ang mga pamilya ay mahalagang bahagi ng Plano ng Diyos at karamihan sa ginagawa namin sa buhay ay nakatuon sa aming pamilya. Nais naming ibahagi sa lahat ang kaligayahang tinatamasa namin sa pamamagitan ng paglilingkod, gawaing misyonero, at pagtulong sa lipunan.