ComeuntoChrist.org Pandaigdigan

Kanino tayo dapat sumampalataya?

Opisyal na Sagot

Para mas mapalapit sa Ama sa Langit at matanggap ang lahat ng pagpapalang mayroon Siya para sa iyo, kailangan ka munang magkaroon ng pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Itinuro ni Apostol Pedro na “walang ibang pangalan sa silong ng langit, na ibinigay sa mga tao, na sukat nating ikaligtas” (Mga Gawa 4:12).

Ang pananampalataya sa Diyos ay higit pa sa paniniwala lamang sa Kanya. Ang pagkakaroon ng pananampalataya sa Diyos ay pagtitiwala sa Kanya, pagkakaroon ng kumpiyansa sa Kanya, at kahandaang kumilos ayon sa iyong paniniwala sa Kanya. Ito ay isang alituntunin ng pagkilos at kapangyarihan.