ComeuntoChrist.org Pandaigdigan

Paano ko malalaman na totoo ang Mormonismo?

Opisyal na Sagot

Ang Diyos ang pinagmumulan ng lahat ng katotohanan. Mahal ka Niya at nais Niyang sagutin ang iyong mga tanong. Tutulungan ka Niyang malaman ang katotohanan kapag taos-puso mong hinangad ito at hiniling mo ang Kanyang patnubay. Malalaman mo na totoo ang natututuhan mo (tingnan sa Santiago 1:5-6; Aklat ni Mormon, Moroni 10:4-5).

  • Taimtim na manalangin sa iyong Ama sa Langit. Itanong sa Kanya kung totoo ang natututuhan mo.
  • Patuloy na pag-aralan at pag-isipan nang husto ang natututuhan mo.
  • Pakinggan sa iyong puso ang masasayang damdamin ng inspirasyon mula sa Espiritu Santo, na magbubulong ng katotohanan sa iyong espiritu at isipan.
  • Sundin ang mga utos ng Diyos para madama mo ang impluwensya ng Espiritu Santo.

Maaaring ikaw ay nakadama na ng kapayapaan, pag-asa, kapanatagan, o kaligayahan habang nagbabasa ka. Kung gayon, nadama mo na ang Espiritu Santo na nagsasabi sa iyo na ang mga bagay na ito ay totoo.